وب سایت امیران بوکز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

انتشارات امیران ، یکی ازانتشارات فعال در زمینه حوزه چاپ ونشرکتب مدیریت نوین درسطح ایران می باشد.
این انتشارات ، که توسط آقای دکترحیدرامیران و خانم ها زهرا امیران واکرم امیران ازسال ۱۳۷۴ پایه گذاری شده است ، ماموریت مهم زیر را دنبال می کند:
ماموریت انتشارات امیران

مدیریت و تفکر استراتژیک
تعالی سازمانی
برنامه موفقیت فردی و سازمانی
مدیریت و رهبری سازمانی
مدیریت نوین

انتشارات امیران ،تاکنون با چاپ و توزیع کتب و وسایل آموزشی وکمک آموزشی متعدد توانسته خدمات شایان توجهی در زمینه توسعه مفاهیم نوین مدیریت که ارتباط تنگاتنگی با توسعه و تعالی کشور وافزایش سطح رفاه عمومی دارد را به کشور تقدیم می نماید.

انتشارات امیران

انتشارات امیران

وب سایت

وب سایت

تاریخ تحویل

15 اردیبهشت 1398

محل کارفرما

ساختمان صورتی